صفحه اصلي|ارتباط با ما|نقشه سايت
حوزه مشاور وزير و دبير مجامع، شورا و هیأتهای امناء
طرح های تحقیقاتی در دست اجرا
سه شنبه ١٢ فروردين ١٣٩٩
طرح های تحقیقاتی در دست اجرا

عاونت توسعه مدیریت و منابع:

1-      تعیین معیارها/استانداردهای خدمتی امور پشتیبانی کلیه بیمارستانهای تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

2-      بررسی مقایسه ای خدمات رفاهی ارایه شده در سازمانهای دولتی مشابه و ارایه الگوی مناسب برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3-      تعیین اولویت های تحقیقات کاربردی حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاونت سلامت :

4-      تعیین استاندارد های اجرا و ارزشیابی مطالعات آزمایشی

5-      ارزیابی کارایی نظام فوریتها در ارایه مراقبت حوادث حاد قلبی ( بویژه ثانویه به IHD ) و انطباق آن با استاندارد های بین المللی کشور

6-      بررسی سیستماتیک نتایج تحقیقات سلامت در مورد زلزله های اخیر ایران

7-      بررسی علل عدم تبدیل نتایج تحقیقاتی به نتیجه عملیاتی و بهره برداری مناسب در حیطه سلامت

8-      ارزشیابی برنامه کشوری مراقبت عوامل خطر بیماری های غیر واگیر

معاونت غذا و دارو:

9-      طراحی روش ارزیابی میزان آنتروتوکسین های استافیلوکوکوس آرئوس در نمونه های شیر خشک نوزادان و انجام مطالعه پایلوت در شهر مشهد

10-   مطالعه و راه اندازی سیستم اندازه گیری ترکیبات فتالاتها و باقیمانده مونومر ها در بسته بندی مواد غذایی، ظروف PET و اسباب بازیهای کودکان

11-   تعیین اولویت های تحقیقات کاربردی معاونت غذا و دارو

12-   بررسی شاخص های کارآمدی نظام دارویی کشور

13-   بررسی تطبیقی اقلام دارویی موجود در فهرست دارویی با بیماریهای شایع در کشور و پایلوت آن در استان آذربایجان غربی

14-   بررسی مقایسه ای هزینه اثر بخشی درمان پیشگیرانه با فاکتور های انعقادی در بیماران هموفیلی نسبت به شیوه های رایج درمانی

15-   بررسی شیوع مصرف دارو های روان گردان در دانش آموزان دبیرستانی تهران در سال تحصیلی 87-86

معاونت آموزشی :

16-   ادغام، معنی، علل و پیامد های آن از دیدگاه موافقین و مخالفین آن

17-   تعیین اولویت های تحقیقات کاربردی معاونت آموزشی

18-   بررسی عوامل موثر بر موفقیت دانشجویان اعزامی به خارج از کشور سالهای 82 تا 86

19-   تعیین اولویت های تحقیقات کاربردی معاونت آموزشی

20-   تعیین اولویت نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی

21-   طراحی معیار های وضعیت کمی و کیفی مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

22-   تعیین مدل برآورد تعداد نیروی انسانی در رشته های گروه پزشکی

معاونت هماهنگی:

23-   ارزشیابی برنامه سوم توسعه کشور

24-   ارزیابی برنامه چهارم توسعه کشور

25-   تعیین شاخصهای داشبورد نظارتی معاونت هماهنگی و دبیر مجامع

26-   بررسی مشارکت عادلانه در تامین مالی نظام سلامت

27-   ارزیابی فرهنگ سازمانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت تحقیقات و فناوری :

28-   شناسایی روش های موجود برای تعیین اثرات اقتصادی پژوهش های سلامتی و تطابق آن با شرایط کشور ایران