صفحه اصلي|ارتباط با ما|نقشه سايت
حوزه مشاور وزير و دبير مجامع، شورا و هیأتهای امناء
شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
جمعه ١٥ آذر ١٣٩٨
undefined
شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

 

به استناد بند الف ماده 84 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1383، شورايعالي سلامت و امنيت غذايي با رياست رئيس جمهور و عضويت 15 وزير و روسای سازمان های مرتبط با مباحث سلامت و امنيت غذايي تشكيل گرديد كه آئين نامه اجرايي آن در تاريخ 13/8/1385 توسط هيأت وزيران تصويب و ابلاغ گرديد.

 در همين ارتباط معاونت هماهنگي و دبيرمجامع در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بعنوان دبيرخانه اين شورايعالي مشغول فعاليت بوده و در زير مجموعه آن كميسيون ويژه شورايعالي متشكل از نمايندگان تام الاختيار وزرا و رؤساي عضو شورايعالي قرار دارد و با كمك دو كميته تخصصي بنام هاي كميته تخصصي سلامت در معاونت سلامت و كميته تخصصي غذا و دارو در معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مورد پيشنهاد و تدوين سياستهاي بخش سلامت و امنيت غذايي براساس نياز جامعه و نظرات دستگاهها اقدام و مطالب را جهت تصويب به شورايعالي سلامت و امنيت غذايي ارائه مي دهد.

 

باتصویب آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه های تخصصی موضوع تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی فعالیت شورای سلامت و امنیت غذایی استانها در قالب تشکیل کارگروه های تخصصی سلامت و امنیت غذایی ادامه می یابد تا در راستای اجرایی نموده مصوبات شورایعالی سلامت و امنیت غذایی و سایر مشکلات و معضلات بهداشتی در استانها اقدام لازم بعمل آید. 

آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی

امور شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در نیمه دوم سال 1388 با توجه به سیاستهای اتخاذ شده در سطح وزارت متبوع به حوزه سلامت(معاونت بهداشت) و شورای سیاستگذاری واگذار گردید.