صفحه اصلي|ارتباط با ما|نقشه سايت
حوزه مشاور وزير و دبير مجامع، شورا و هیأتهای امناء
سال ١٣٨٧
جمعه ١٥ آذر ١٣٩٨
undefined
سال ١٣٨٧
نام دانشگاه صورتجلسات
اراک صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم
اردبیل صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم- صورتجلسه چهارم
ارومیه صورتجلسه اول- گزارش
اصفهان صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم-صورتجلسه سوم- صورتجلسه چهارم- صورتجلسه پنجم- صورتجلسه ششم- صورتجلسه هفتم
اهواز صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم
ایران صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم-
ایلام صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم- صورتجلسه چهارم
بوشهر صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم
بیرجند صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم- صورتجلسه چهارم
تبریز صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم
خراسان شمالی صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم- صورتجلسه چهارم- صورتجلسه پنجم
زابل صورتجلسه
زنجان صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم- صورتجلسه چهارم
سمنان صورتجلسه اول-صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم- صورتجلسه چهارم
شهرکرد صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم- صورتجلسه چهارم- صورتجلسه پنجم
شهید بهشتی صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم- صورتجلسه چهارم
شیراز صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم- صورتجلسه چهارم- صورتجلسه پنجم- صورتجلسه ششم
قم صورتجلسه
کاشان صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم- صورتجلسه چهارم
کردستان صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم
کرمان صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم
کرمانشاه صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم- صورتجلسه چهارم- صورتجلسه پنجم- صورتجلسه ششم- صورتجلسه هفتم- گزارش عملکرد
 گلستان صورتجلسه اول-صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم- صورتجلسه چهارمگزارش عملکرد 
لرستان صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم- صورتجلسه چهارم- صورتجلسه پنجم- صورتجلسه ششم
مازندران صورتجلسه- گزارش عملکرد
همدان صورتجلسه
یاسوج صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم-