صفحه اصلي|ارتباط با ما|نقشه سايت
حوزه مشاور وزير و دبير مجامع، شورا و هیأتهای امناء
سال ١٣٨٦
جمعه ١٥ آذر ١٣٩٨
undefined
سال ١٣٨٦
 
 
نام دانشگاه

صورتجلسات

اراک

صورتجلسه اولصورتجلسه دومصورتجلسه سوم-  صورتجلسه چهارم-  صورتجلسه پنجم

اردبیل صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم- صورتجلسه چهارم- صورتجلسه پنجم
ارومیه صورتجلسه
اصفهان صورتجلسه اول-صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم- صورتجلسه چهارم- صورتجلسه پنجم
اهواز صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم-صورتجلسه سوم- صورتجلسه چهارم- صورتجلسه پنجم- صورتجلسه ششم
 ایران  صورتجلسه
ایلام صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم- صورتجلسه چهارم- صورتجلسه پنجم
بوشهر صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم
تبریز صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم
خراسان شمالی صورتجلسه اول-صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم- صورتجلسه چهارم- صورتجلسه پنجم- صورتجلسه ششم- صورتجلسه هفتم
زابل صورتجلسه
زنجان صورتجلسه
سمنان صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم- صورتجلسه چهارم- صورتجلسه پنجم- صورتجلسه ششم- صورتجلسه هفتم
شیراز صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم - صورتجلسه چهارم- صورتجلسه پنجم
قم صورتجلسه
کاشان صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم- صورتجلسه چهارم- صورتجلسه پنجم- صورتجلسه ششم
کردستان صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم- صورتجلسه چهارم
کرمانشاه صورتجلسه اول-صورتجلسه دوم-صورتجلسه سوم-صورتجلسه چهارم -صورتجلسه پنجم-صورتجلسه ششم-صورتجلسه هفتم- گزارش عملکرد اول- گزارش عملکرد دوم
کرمان صورتجلسه اول-صورتجلسه دوم-صورتجلسه سوم-صورتجلسه چهارم -صورتجلسه پنجم-
گلستان صورتجلسه اول-صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم- صورتجلسه چهارم
لرستان صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم- صورتجلسه چهارم- صورتجلسه پنجم- صورتجلسه ششم- صورتجلسه هفتم- عملکرد
مازندران صورتجلسه- گزارش عملکرد
مشهد صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم- صورتجلسه چهارم
یاسوج صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم