صفحه اصلي|ارتباط با ما|نقشه سايت
حوزه مشاور وزير و دبير مجامع، شورا و هیأتهای امناء
سال ١٣٨٥
جمعه ١٥ آذر ١٣٩٨
undefined
سال ١٣٨٥
نام دانشگاه صورتجلسات
اردبیل صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم
ارومیه صورتجلسه
اصفهان صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم- صورتجلسه چهارم- صورتجلسه پنجم
اهواز صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم- صورتجلسه چهارم- صورتجلسه پنجم- صورتجلسه ششم
ایلام صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم
بوشهر صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم
تبریز صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم
خراسان شمالی صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم- صورتجلسه چهارم- صورتجلسه پنجم
زابل صورتجلسه
زنجان صورتجلسه
سمنان صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم
شیراز صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم
کاشان  صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم
کردستان صورتجلسه
کرمانشاه  صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم- صورتجلسه چهارم- صورتجلسه پنجم- صورتجلسه ششم- صورتجلسه هفتم- گزارش عملکرد
کرمان صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم- صورتجلسه سوم- صورتجلسه چهارم- صورتجلسه پنجم
گلستان صورتجلسه اول- صورتجلسه دوم
 لرستان  صورتجلسه- گزارش عملکرد
مازندران گزارش عملکرد
یاسوج صورتجلسه