صفحه اصلي|ارتباط با ما|نقشه سايت
حوزه مشاور وزير و دبير مجامع، شورا و هیأتهای امناء
دستورالعمل ارائه موضوعات پیشنهادی به شورای عالی سلامت
جمعه ١٥ آذر ١٣٩٨
undefined
دستورالعمل ارائه موضوعات پیشنهادی به شورای عالی سلامت

چارچوب نگارش « سياست نامه» هاي سلامت

 

تعريف سياست نامه:

«سياستنامه» مستندي است كه دركميسيون هاي تخصصي كميسيون دائمي شورايعالي سلامت با مشاركت ذينفعان تدوين مي‌شود تا پس‌ازمميزي دركميسيون دائمي درشورايعالي سلامت مطرح شود.

چارچوب سياست نامه:

- مقدمه: صفحه اصلي، فهرست، عناوين، مشخصات تهيه كنندگان سند، خلاصه اجرايي

- بخش اول: سابقه مساله

·         توصيف وضعيت فعلي مساله: شدت و بزرگي مسئله، علائم آن، محدوده ، پيامد تداوم مساله

·         مدل تحليل وضعيت فعلي

·         دستاورد تلاشهاي قبلي براي حل مساله( در صورت وجود تلاشهاي قبلي)

·         ارزيابي عملكرد سياست هاي گذشته( در صورت وجود سياست)

- بخش دوم : تحليل سياست

·         بيان مساله

·         علل و عوامل مؤثر بر مساله

·         ذينفعان اصلي، اهداف و وظايف كلي و عيني هر كدام نسبت به مساله و عملكرد آنها در اين ارتباط

·         تجربيات جهاني در اين ارتباط

- بخش سوم: تحليل مداخلات

·         مداخلات (سياست هاي) پيشنهادي

·         معيارهاي انتخاب مداخلات (سياستها)

·         پيش بيني دستاوردها و اثرات هر مداخله پيشنهاد شده با توجه به معيارها

·         مقايسه مداخلات(سياستهاي ) پيشنهادي با توجه به معيارها (تحليل فايده هزينه يا ساير مدل ها)

·         امكان سنجي مداخلات( سياست هاي) انتخابي

- بخش چهارم: نتيجه گيري و توصيه ها

·         توصيف مداخلات( سياست هاي ) انتخابي

·         برنامه استقرار مداخلات( سياستهاي ) انتخابي

·         نحوه پايش ، ارزيابي و مقابله با موارد پيش بيني نشده

- منابع

- پيوستها

*در پايان بايستي Policy note  (متن سياست) در حداكثر يك پارا گراف تهيه و بصورت روكش سياست نامه قرار ‌گيرد تا بعنوان مصوبه در شورايعالي به رأي گذاشته شود

 

برای دریافت فایل دستورالعمل اینجا را کلیک کنید